ANTENNEFORENINGEN LANGDRAGET

  Start

  Drift Info

  Nyheder

  Om Os

  Kanal Liste

  Vedtægter

  Generalforsamling

  Ny Leverandør

  FAQ

  Priser

  Kontakt OsMailliste

 
Tilmeld Afmeld
 

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN

LANGDRAGET

Navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Foreningens navn er — Langdraget —

§ 2.

Foreningens interesseområde afgrænses af:

Kystvejen, Græstedvejen, Parkvej og Søborg kanal.

§ 3.

Foreningens formål er, at eje og drive fællesantenneanlæg og sikre radio- og TV-signaler samt bredbånd på de teknisk og økonomisk bedste mulige betingelser for anlæggets medlemmer i det under § 2 nævnte område, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 4.

Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg skal være medlem af foreningen. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde, jfr.§ 2, skal være tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg.

Enhver nybygning indenfor interesseområdet jfr. § 2, skal tilsluttes foreningens fællesantenneanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling kan af bestyrelsen udelukkes fra signalmodtagelse indtil forholdet er bragt i orden. En udelukkelse fra signalforsyning skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling. Bestyrelsen sørger for afmelding i forhold til indgåede kontrakter / aftaler med signalleverandører (COPY-DAN/KODA & signalleverandør. Ethvert medlem er til enhver tid forpligtet til at betale sin forholdsmæssige andel af driften og vedligeholdelsen af foreningens ejendom (mast, antenner, udstyr & bygninger m.v.).

Generalforsamling.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5 a.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 4 uger før. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 7 punkter:

1.                                        Valg af dirigent.

2.                Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.                                        Aflæggelse af regnskab.

  1. Indkomne forslag.
  2. Fastsættelse af medlemsbidrag, rykkergebyr, oplukningsgebyr, og tilslutningsgebyr for det kommende år.

6.a.                                      Valg af formand.

6.b.                                     Valg af bestyrelse og best. suppleant.

7.                                        Valg af revisor og Revisorsuppleant.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

§ 5.b

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra 1/4 af medlemmerne, eller mindst 20 medlemmer 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 6.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Hver tilsluttet husstand tælles for èt medlem og har således een stemme.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt give stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger formanden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at myndighederne er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.

Regnskab og økonomi.

§ 8.

Foreningens regnskabs år er fra 1/1 til 31/12.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget, rykkergebyr, oplukningsgebyr og tilslutningsafgift for det kommende år af generalforsamling.

Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget. Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 2.000,- skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning.

Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisionen ønsker det. Dog skal et sådant kasseeftersyn foretages mindst en gang årligt.

Restancer

§ 9.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtigelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.

Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling. Når medlemmets gæld til foreningen er fuldt indbetalt, skal signalforbindelsen omgående etableres.

§ 10.

Fælles antenneanlægget ejes af grundejerne, Langdraget, Rosengården, Solgården og BauneAger. Med undtagelse af, Langdraget 110 5f a,b,c. Nye beboere kan kun blive tilsluttet anlægget i overensstemmelse med de herfor foreskrevne regler.

§ 11.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedligehold, teknisk tilsyn.

§ 12.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der skal forestå vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med fælles antenneanlægget. Den tilsynsførende er, overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for , at fælles antenneanlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v.. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med at vedligeholdelsen sker som aftalt.

Efter tilslutning af generalforsamlingen kan der ydes honorar til den tilsynsførende.

Ændringer og udvidelser.

§ 13.

Følgende ændringer og udvidelser af fælles antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling:

  1. Ombygning af anlægget.
  2. Ændringer af signal leverandør
  3. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.
  4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
  5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Anlægsudgift & udgifter til fornyelse.

§ 14.

Tilslutningsafgift og andre afgifter ud over det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelig målerapport med bilag

Foreningens ophør.

§ 15.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling som indvarsles med 8 dages varsel.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte

§ 15. stk. 2.

På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

§ 15. stk. 3.

Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Fortolkning.

§ 16.

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer.

§ 17.

Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal være til rådighed for foreningens medlemmer elektronisk via foreningens hjemmeside eller kan begæres i papirversion fra bestyrelsen

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22/5 1980

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 20/2 2018.

Copyright © 2008 - 2024 Antenneforeningen Langdraget
Powered by Gooby